Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2016, Având în vedere: Expunerea de motive a domnului Viceprimar Gradea Rudolf; Referatul Serviciului Resurse Umane, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1997/16.01.2017; Raportul de avizare al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia; Prevederile Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 80/2016 prin care se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a) coroborat cu art. 36, alin. 3, lit. b), respectiv art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Resurse Umane, respectiv Direcţiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

 Anexe

  • 5_hcl_2017_Comprimat.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro