Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. – În anul 2018, nivelul superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia se indexează cu indicele de inflaţie al anului 2017 de 3,32 %; Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro; Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Execuție Bugetară, Administrare ANL, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciilor Urbanism și Gospodărie Comunală, precum şi SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, în vederea ducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro