Skip Ribbon Commands
Skip to main content

H O T Ă R Ă Ş T E: Art. I. – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Slobozia nr. 65/27.04.2017, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. II. - Celelalte prevederi ale H.C.L. Slobozia nr. 65/27.04.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, rămân neschimbate. Art. III. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. IV. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, în vederea ducerii la îndeplinire.


   Modifica 65/2017:

Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro