Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență pentru încalzirea locuinței cu lemne, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 - martie 2018, pentru familiile și persoanele singure al căror venit net mediu lunar este de până la 615 lei/membru de familie sau persoană singură; Art. 2 – 1) Valoarea ajutorului de urgența este de 300 lei, constând în bani/lemne pentru foc; 2) Ajutorul de urgență de 300 lei include și costurile prilejuite de transportul și manipularea lemnelor; Art. 3 – Ajutorul de urgență se acordă în baza urmatoarelor documente: a) acte de identitate sau certificate de naștere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toți membrii familiei, din care să reiasă că domicilază la adresa la care se solicită ajutorul de urgență constând în bani/lemne pentru foc; b) certificat de căsătorie, certificat de deces, certificat de divorț, după caz; 1 c) în cazul minorilor aflați sub măsura de protecție a plasamentului sau încredințării (inclusiv în cazul divorțului) - hotărârea care a stabilit situarea copilului în grija deponentului cererii; d) hotărâre de instituire a tutelei; e) acte doveditoare ale venitului. Pentru persoanele care nu realizeaza venituri, adeverințele vor fi solicitate de la ANAF de către SPAS; Art. 4 – Ancheta socială va certifica situația deosebită în care se află familia sau persoana singură si va cuprinde recomandările asupra situației, precum și propunerile de aprobare sau respingere a solicitărilor de acordare a ajutorului de urgență; Art. 5 – Dosarul complet întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență constând în bani/lemne pentru foc, se va depune si înregistra la Serviciul Public de Asistență Socială. Dupa analiza dosarului complet, în baza anchetei sociale, se va realiza evaluarea finală ce va cuprinde și recomandările asupra situației, precum și propunerile de aprobare sau respingere a solicitărilor de acordare a ajutorului de urgență. Prin ancheta socială se va certifica situația deosebită de urgență în care se află familia sau persoana singură; Art. 6 – Ajutorul de urgență și modalitatea de acordare se aprobă prin Dispoziția Primarului Municipiului Slobozia; Art. 7 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro; Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Primarului Municipiului Slobozia si Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia, in vederea aducerii la indeplinire.

 Anexe

  • 3 bani lemne.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro