Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. I. Se aprobă completarea punctului 2 al Anexei la HCL Slobozia nr. 120/29.11.2012, privind stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutoarelor de urgență în Muncipiul Slobozia, după cum urmează: Nr. Crt. Descrierea situației deosebite în care se acordă ajutor de urgență Tipuri de cheltuieli suportate din ajutorul de urgență 5. -ajutor acordat pentru persoanele care solicită admiterea în Centrul Pentru Persoane Fără Adăpost, situat în Slobozia, care nu realizează venituri și nu au calitatea de asigurat. -la baza ajutorului, va sta referatul întocmit de către asistentul social al Centrului, cu propunerea financiară privind costul analizelor medicale Acoperirea cheltuielilor legate de analizele medicale necesare întocmirii dosarului de admitere în Centrul Pentru Persoane Fără Adăpost 1 Art. II. – Se aprobă completarea punctului 4 din Anexa la HCL Slobozia nr. 120/29.11.2012, dupa cum urmează: “12. Pentru situația prevazută la punctul 5 din anexă, dosarul se va completa cu referatul întocmit de către asistentul social al Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost, cu propunerea financiară privind costul analizelor medicale.” Art. III. – Se modifica Anexa la HCL Slobozia nr. 120/29.11.2012, în sensul că se revocă punctele 7 si 8. Art. IV. – Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 120/29.11.2012 privind stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutoarelor de urgență în Muncipiul Slobozia, ramân nemodificate. Art. V – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta cetățenilor, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. VI – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Primarului Municipiului Slobozia și Serviciului Public de Asistență Socială, în vederea aducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro