Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CAPITALE SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3”; Art. 2 - 1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REPARAȚII CAPITALE SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 2) Valoarea totală a investiției este de 1.145.290,52 lei cu TVA din care C+M 831.580,04 lei cu TVA; Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro; Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Serviciului Execuție Bugetară, în vederea aducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro