Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1 – Se aprobă Contractul-cadru de închiriere de către UAT Municipiul Slobozia a terenurilor situate în comuna Dragalina, județul Călărași pe care se află amplasat obiectivul „Sursa de apă (puțuri) pentru alimentarea cu apă a municipiului Slobozia și conductele de aducțiune”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 2 – Se aprobă valoarea chiriei pentru terenurile menționate la art. 1, care va fi în sumă de 1.68 lei/mp/an, valoare ce va fi actualizată anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică; Art. 3 – Pentru contractele de închiriere aflate în executare, se vor încheia acte adiționale prin care se vor modifica clauzele contractuale, conform Contractului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre; Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Biroului Evidență Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 6 inchiriere puturi.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro