Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă transformarea funcţiilor vacante de execuţie prevăzute în statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 80/2016 – Anexa 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului municipiului Slobozia, Serviciului Resurse Umane, în vederea ducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro