Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E : Art. I – Se aprobă completarea Anexei la H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare, cu cinci noi poziții – 1605, 1606, 1607, 1608 și 1609 - conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. II – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. Art. III – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. IV – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Urbanism şi Biroului Evidență Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro