Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1 – Se retrage dreptul de folosinţă al unui teren acordat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, doamnei Gheorghe Maria Magdalena. Art. 2 – Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice reglementare cu caracter contrar; Art. 3 – (1) Se radiază poziția nr. 14 din Anexa la H.C.L. Slobozia nr. 209/28.11.2013; (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Slobozia nr. 209/28.11.2013 rămân neschimbate; Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro; Art. 5 –Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Urbanism, care va notifica persoana căreia i s-a retras dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro