Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1 – Se aprobă revocarea H.C.L. Slobozia nr. 105/30.05.2017 privind scoaterea din conservare a unui teren în suprafață de 1830 mp. și alipirea la actuala incintă a Cimitirului Municipal Bora; Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Biroului Evidență Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire.
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro