Skip Ribbon Commands
Skip to main content
H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. - Se aprobă bugetul Municipiului Slobozia pe anul 2018, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 113.790.611,49 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 121.912.340,49 lei, conform Anexei referitoare la bugetul general centralizat al Municipiului Slobozia, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(Anexa 1) Art. 2. - Detalierea veniturilor bugetare pe capitole şi subcapitole pe anul 2018 este prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. - Detalierea cheltuielilor bugetare pe capitole, subcapitole şi titluri pe anul 2018 este prevăzută în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. – Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2018, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezanta hotărâre. Art. 5. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. - Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2018, cu finanțare parțială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală. Art. 9. - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciul Execuție Bugetară – Administrare ANL, în vederea ducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 20 bvc.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro