Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Municipiului Slobozia aferent trimestrului II al anului 2022, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia și Direcției Finanțe Publice Locale, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 285.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro