Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 - Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Slobozia pentru o perioadă de 3 luni (august 2022 – octombrie 2022), domnul consilier local Bunea Constantin-Dorel. 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, pe site-ul propriu www.municipiulsloboziail.ro și se comunică prin grija Secretarului General, domnului consilier local Bunea Constantin-Dorel.

 Anexe

  • 286.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro