Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:   

 Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, conform  Anexelor nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile art. 5 din HCL Slobozia nr. 117/2018 prin care se aprobă organigramele și statele de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului, direcțiilor, serviciilor publice de interes local, repectiv Aparatul de Lucru al Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare.    

Art. 3Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia și  Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, în vederea ducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 287.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro