Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. I - Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă componența Comisiei mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia, după cum urmează:

1) Dl/Dna. Consilier local - Potor Dănuț-Alexandru - președinte comisie;

2) Dl/Dna.Consilier local - Buzoianu Stoian - membru comisie;

3) Dl/Dna.Consilier local - Sofronescu Ștefan - membru comisie;

4) Reprezentant - Birou Patrimoniu, Cadastru și Fond Funciar, din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia..........................- membru comisie;

5) Reprezentant - Birou Patrimoniu, Cadastru și Fond Funciar din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia........................- membru comisie;

6) Reprezentant - Direcția Finanțe Publice Locale  din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia................................................- membru comisie;

7) Reprezentant - Direcția Tehnică și Dezvoltare din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia................................................- membru comisie.”

Art. II - Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia, care va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Reprezentanții menționați la pct. (4) - (7) ai art. 1 alcătuiesc Secretariatul tehnic al Comisiei și vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Slobozia.”

Art. III - (1) Se aprobă modificarea art. 4 al HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia, care va avea următorul cuprins:

Art. 4 - Comisia mixtă, de analiză și verificare, își va desfășura activitatea pe o perioadă de 1 (unu) an de la data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

Art. IV - Celelalte prevederi ale HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia, rămân neschimbate.

Art. V - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulslobozia.ro.

Art. VI - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia  membrilor comisiei, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 288.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro