Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:   

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții RETEHNOLOGIZARE TREAPTĂ AERARE STAȚIA DE EPURARE SLOBOZIA - ÎNLOCUIRE SOLUȚIE AERARE TREAPTĂ BIOLOGICĂ, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții RETEHNOLOGIZARE TREAPTĂ AERARE STAȚIA DE EPURARE SLOBOZIA - ÎNLOCUIRE SOLUȚIE AERARE TREAPTĂ BIOLOGICĂ, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de 3.185.734,75 lei cu TVA din care C+M 944.833,77 lei cu TVA.

(3) Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulsloboziail.ro;

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 289.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro