Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:    

Art. 1. – (1) Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiții Proiectare si Instalare sistem inteligent securitate perimetru statie tratare apa, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții Proiectare si Instalare sistem inteligent securitate perimetru statie tratare apa, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările lgislative de natură tehnică, conținutul Notei conceptuale și al Temei de proiectare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului de investiții propus în prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 292.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro