Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art.1 - Se desemnează dl. Bazgu Marian-Dorel cetățean român, domiciliat în ........, str ..................., posesor al CI seria ... nr ......, având CNP ................, ca administrator provizoriu al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL.

Art. 2 - Durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de muncă.

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia să semneze contractul de muncă al administratorului provizoriu desemnat.

Art. 4 - Se ia act de actualizarea Actului constitutiv al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL, ca urmare a numirii administratorului provizoriu, conform art. 1.

 Art. 5 - Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia să semneze Actul constitutiv al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL și toate documentele care decurg din această operațiune juridică.

 Art. 6 - Se împuternicește administratorul provizoriu al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL, având datele de identificare conform art. 1, să efectueze demersurile necesare la Registrul Comerțului pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe website-ul https://municipiulslobozia.ro.  

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia  persoanei desemnate la art. 1, Direcției Juridice și Administrație Publică și  Societății Pază și Servicii Comunitare SRL, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 294 ANONIM.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro