Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:   

Art. 1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora), după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 296.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro