Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban zona Orășelul copiilor din Municipiul Slobozia", după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 ( proiect nefinalizat).

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 298.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro