Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba bugetul general consolidat al Municipiului Slobozia, la partea de venituri în sumă de 339.935 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 363.191 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă utilizarea din excedent, in vederea asigurarii surselor de finantare a proiectelor in derulare, suma de 13.943 mii lei, în sectiunea de dezvoltare, sursa A de finanțare a bugetului local.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2023, pentru sursa A de finanțare, la partea de venituri în sumă de 312.324.844 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 335.580.853 lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modificarea si completarea listei obiectivelor de investiții a Municipiului Slobozia conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor Municipiului Slobozia prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe website-ul: https://municipiulslobozia.ro

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Direcței Finanțe Publice Locale, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 303.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro