Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se avizează favorabil modificările și completările aduse Regulamentului Serviciului public de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009” și actualizarea Anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 2 la Regulament, care fac parte din integrantă din prezenta hotărâre, conform Anexei.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Slobozia - dl Soare Dragoș, reprezentant al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, să voteze pentru aprobarea modificărilor și completărilor Regulamentului Serviciului public de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, conform  Anexelor menționate la art. 1.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Managementul Serviciilor de Utilități Publice și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”,  în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 67.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro