Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se avizează favorabil Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează favorabil Studiul de Fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3. Se avizează favorabil Strategia de contractare pentru atribuirea contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița, prevăzut în Anexa nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.4. Se avizează favorabil Documentația de atribuire pentru atribuirea contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița, prevăzut în Anexa nr .4 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Slobozia - dl Soare Dragoș, reprezentant al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Studiului de Fundamentare, Strategiei de contractare și a Documentației de Atribuire pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Managementul Serviciilor de Utilități Publice și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”,  în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 68.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro