Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:   

Art. I. - Se aprobă modificarea și completarea art. 3 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) la Anexa nr. 1 a HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

  Art. 3 (1) Stațiile de așteptare a clienților sunt următoarele:

1.   Bd. Unirii (sens spre strada Lacului)  număr locuri - 6

1.1 Bd. Unirii (sens spre Piața Gării)    număr locuri - 8

(2) Numărul total al locurilor existente în stațiile de așteptare este de 145.”

       Art. II. – Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. III. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozil.ro.

Art. IV. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Urbanism și Servicii Utilități Publice – Compartiment Autoritatea de Autorizare a Serviciului de Transport Public Local, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 70.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro