Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

       Art. 1 – Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între UAT Municipiul Slobozia și Clubul Sportiv Școlar Slobozia în vederea depunerii și implementării proiectului  PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2 –  Se împuternicește domnul Dragos Soare, Primarul Municipiului Slobozia, să semneze în numele și pe seama Municipiului Slobozia, protocolul de colaborare prevazut la art. 1, precum și toate înscrisurile ce derivă din implementarea proiectului PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”.

          Art. 3   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro.

          Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă  spre a fi dusă la indeplinire.

 Anexe

  • 71.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro