Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E:    

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL Slobozia nr. 66/28.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții CONSTRUIREA DE CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”, prin actualizarea Devizului General, parte componentă a Anexei nr. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 66/28.02.2023 rămân neschimbate.

Art. III - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art. IV - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 74.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro