Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.I (1)  Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 94/ 25.02.2022, prin actualizarea Devizului General, parte integrantă a Documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - CONSTRUIRE CANTINĂ SOCIALĂ CU SĂLI DE MESE - faza Studiu de Fezabilitate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții ,, CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA- CONSTRUIRE CANTINĂ SOCIALĂ CU SĂLI DE MESE”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

- Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA- CONSTRUIRE CANTINĂ SOCIALĂ CU SĂLI DE MESE sunt:

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA) = 5.815.612,39 lei, din care C+M  = 4.781.645,42 lei;

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA) = 4.894.126,39 lei, din care C+M =   4.018.189,43 lei.

 

Art.II (1) Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr. 94/ 25.02.2022, prin actualizarea Devizului General, parte integrantă a Documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE DE TIP CONTAINER (MODULARE) - faza Studiu de Fezabilitate, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici  actualizați, aferenți obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - CONSTRUIRE LOCUNTE SOCIALE DE TIP CONTAINER (MODULARE), conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

- Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE DE TIP CONTAINER (MODULARE)” sunt:

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA) = 8.751.716,78  lei, din care C +M  = 3.060.959,90 lei;

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA) = 7.358.901,47 lei, din care C+M =    2.572.235,21 lei. 

Art.III  (1) Se aprobă modificarea art. 3 al HCL nr. 94/ 25.02.2022, prin actualizarea Devizului General, parte integrantă a Documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - REABILITARE DRUMURI ACCES PE STRĂZILE MAXIM GORKI, STÂNJENEI ȘI BUREBISTA - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - REABILITARE DRUMURI ACCES PE STRĂZILE MAXIM GORKI, STÂNJENEI ȘI BUREBISTA”, conform anexei nr. 6 la prezena hotărâre.

- IndicatoriI tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA - REABILITARE DRUMURI ACCES PE STRĂZILE MAXIM GORKI, STÂNJENEI ȘI BUREBISTA” sunt:

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii( lei cu TVA) = 4.082.344,81  lei, din care C +M  = 3.655.423,13 lei;

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA) = 3.435.936,82 lei, din care C+M = 3.071.784,13 lei. 

Art.IV (1) Se aprobă modificarea art. 4 al HCL nr. 94/ 25.02.2022, prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții ,,CONSTRUCTIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” , conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre și Devizul General actualizat cu noile valori, parte integrantă a Documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții  ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

- Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA sunt:

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA) =18.649.673,97 lei, din care C +M  = 11.498.028,44 lei;

- Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA) = 15.688.964,69 lei, din care C+M =    9.662.208,77 lei;

       (2) Se aprobă modificarea și completarea Descrierii sumare a investiției, aferentă obiectivului de investiții menționat la alin. (1), conform anexei nr. 9 laprezenta hotărâre. 

Art.V – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul  www.municipiulslobozia.ro.

Art.VI  Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului  Investiții și Lucrări Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 75.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro