Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1. - Se aprobă încheierea Protocolului de Parteneriat - „Parteneriat pentru împădurirea terenurilor neproductive și combaterea schimbărilor climatice pe raza UAT Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” - între Asociația „Pădurea Copiilor” și UAT Municipiul Slobozia, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Protocolul menționat la art. 1 are ca obiect realizarea în condiții de parteneriat a unei perdele de protecție forestieră a Municipiului Slobozia, fiind intitulat - „Împădurirea terenurilor neproductive și combaterea schimbărilor climatice pe raza UAT Municipiul Slobozia”.

(2) Perdeaua de protecție se va realiza pe o suprafață de 8 ha, identificată ca teren privat neproductiv, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Slobozia.

(3) Terenul menționat la alin. (2) se compune din: tarlaua nr. 529 în suprafață de 4 ha, înscrisă la poziția nr. 1332 în lista inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia și tarlaua nr. 771 în suprafață de 4 ha, înscrisă la poziția nr. 1420 în lista inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia.

Art. 3. - Se mandatează Primarul Municipiului Slobozia pentru a semna Protocolul menționat la art. 1, inclusiv toate documentele care decurg în urma încheierii acestuia.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulslobozia.ro.

 Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Biroului Patrimoniu, Cadastru și Fond Funciar și Biroului Juridic, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 76.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro